Prostituutio suomessa laki nainen itsetyydyttää

Myös Suomessa perin­tei­sen palk­ka­työn ulko­puo­lel­le jää tai haluaa jättäytyä osa ihmisistä. On helppo luoda mie­li­ku­via siitä, keitä ja millaisia nämä ihmiset ovat, ja arvottaa heidän rat­kai­su­jaan.

Se, joka vaihtaa seksiä rahaan, kulu­tus­ta­va­roi­hin tai vaikkapa asuntoon, on pros­ti­tuoi­tu. Prostituutiolla ei kui­ten­kaan ole vain yhden­lais­ta toi­min­ta­mal­lia, eivätkä siinä mukana olevat henkilöt ole tie­tyn­lai­sia ihmisiä. Prostituutio on laaja käsite. Anna Kontulan  kat­ta­vas­sa sel­vi­tyk­ses­sä suo­ma­lai­ses­ta pros­ti­tuu­tios­ta todetaan, että pros­ti­tuu­tios­ta on vaikea saada koko­nais­ku­vaa.

Tutkimusta on vähän ja käsite on laaja. Vaikka pros­ti­tuu­tio­ta ilmiönä pystytään tar­kas­te­le­maan, sen toimijat eivät ole yhteis­kun­nas­ta erillään oleva ryhmä, vaan joukko taval­li­sia kan­sa­lai­sia. Silti mielikuva pros­ti­tuu­tios­ta saa aikaan tun­ne­pi­toi­sia reak­tioi­ta, joilla ei vält­tä­mät­tä ole todel­li­suus­poh­jaa, toteavat Sexpo-säätiön  Osmo Kontula  ja  Jukka Virtanen  sel­vi­tyk­sen saa­te­sa­nois­sa.

Näkemykset pros­ti­tuu­tios­ta eivät aina kuvaa vaih­to­kaup­pa­sek­siin osal­lis­tu­vien ihmisten todel­li­suut­ta. Anna Vuorelainen  ja  Henrik Elonheimo  kuvaavat, kuinka nuorille vaih­to­kaup­pa­sek­si on osa arkisia tilan­tei­ta. Korvaus seksistä ei ole aina selkeä, vaan se voi olla vaikkapa kuu­lu­mis­ta johonkin tiettyyn joukkoon.

Vuorelainen ja Elonheimo esittävät, että päin­vas­toin kuin nuorilla, aikui­sil­la sek­su­aa­li­sen kau­pan­käyn­nin korvaus on taval­li­ses­ti ennalta mää­ri­tel­ty. Voisi kysyä, voivatko myös aikuiset omalla sek­su­aa­li­suu­del­laan neu­vo­tel­la itselleen talou­del­lis­ta turvaa, mah­dol­li­suuk­sia ja sosi­aa­li­sia ver­kos­to­ja ilman, että he kokevat olevansa osapuolia sek­su­aa­li­ses­sa kau­pan­käyn­nis­sä?

Haluamme uskoa kuvaan, joka meille on syntynyt pros­ti­tuu­tios­ta ja vaih­to­kau­pas­ta. Prostituution käsite uhkaa supistua niin sanotuksi kaa­to­luo­kak­si, johon työn­ne­tään kaikki sek­su­aa­li­nen toiminta, ja johon liittyy osa­puol­ten välistä mate­ri­aa­lis­ta vaihtoa.

Myös Suomen laissa pros­ti­tuu­tio on mää­ri­tel­ty kapeasti: Tarkastelemalla muualla tapah­tu­vaa pros­ti­tuu­tio­ta ja vaih­to­kaup­pa­sek­siä voimme ymmärtää oman näke­myk­sem­me kult­tuu­ri­si­don­nai­suu­den, ja nähdä paremmin niiden sosi­aa­li­sen kon­teks­tin. Rahan tai kulu­tus­tar­vik­kei­den vaihto sek­si­suh­teis­sa voi olla osa sosi­aa­li­sia suhteita, joihin liittyy jat­ku­vuut­ta ja huo­len­pi­toa.

Yksinkertaistamalla tällaisen suhteen pelkäksi osto­ta­pah­tu­mak­si tai hyväk­si­käy­tök­si, jätämme huomiotta muut vaihdolle annet­ta­vat mer­ki­tyk­set. Kun ymmär­räm­me seksin ja varal­li­suu­den jaon eri sosi­aa­li­sis­sa kon­teks­teis­sa, voimme tar­kas­tel­la muun muassa nuorten sek­su­aa­li­käyt­täy­ty­mis­tä laa­jem­mas­ta pers­pek­tii­vis­tä ja vähentää siihen liittyviä riskejä.

Vaihtokauppaseksi ei ole pel­käs­tään vaih­dan­taa oletetun uhrin ja hyväk­si­käyt­tä­jän välillä. Käsitteen avulla voidaan tar­kas­tel­la moni­mut­kai­sia sosi­aa­li­sia ver­kos­to­ja ja niihin liittyvää varal­li­suu­den jakoa.

Prostituution käsite on laaja, ja siihen liittyy yhteis­kun­nas­sam­me moraa­li­ses­ti arvo­tet­tu­ja mie­li­ku­via. Siksi on hyvä kysyä, kuinka pääsemme noiden mie­li­ku­vien taakse, tutkimaan sek­su­aa­li­suu­den ja vaih­dan­nan suhteen moni­nai­suut­ta, ja siten ymmär­tä­mään yhteis­kun­taam­me syvemmin.

Maarit Sinikangas on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa, historian ja etnologian laitoksella. Maisteriksi hän on valmistunut Uppsalan yliopiston kulttuuriantropologian laitokselta.

Väitöskirjassaan Maarit tutkii köyhyyden ja vaihtokauppaseksin yhteyttä urbaanilla slummialueella Dar es Salaamissa, Tansaniassa. Iltapäivisin monissa japanilaisissa yrityksissä avataan radio ja aloitetaan työntekijöiden yhteinen voimisteluhetki.

Hetkeen kuuluu venyttelyä ja mahdollisesti voimisteluliikkeitä, joillain työpaikoilla käytössä saattaa olla myös kiipeilyteline. Vuonna syntynyt filosofi Karl Marx muistetaan parhaiten nykyaikaisen kommunismin perustajana.

Hän oli myös tutkija ja teoreetikko, jonka ajatukset ovat vaikuttaneet hyvin monella oppialalla talous- ja sosiaalihistoriasta valtio-oppiin ja kirjallisuudentutkimukseen.

Vaikutusvaltaisen Scientific American -lehden mukaan Marx on kaikkien aikojen merkittävin tutkija. Myös sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan Marxin ajatukset ovat vaikuttaneet merkittävästi.

Itsetyydytystä on luonnehdittu länsimaisen seksuaalikulttuurin pitkäkestoisimmaksi tabuksi, jota edes viime vuosikymmenten seksuaalinen vapautuminen ei ole kyennyt murtamaan.

Vaikka itsetyydytys nykyään jo nähdäänkin osana seksuaaliterveyttä, harva puhuu siitä avoimesti — ainakaan ilman kiusaantuneita kuulijoita. Taustaa ja syitä tabun murtumattomuudelle voi etsiä itsetyydytyksen värikkäästä kulttuurihistoriasta. Yle uutisoi jokin aika sitten verkkokauppojen hyödyntämistä algoritmeista, jotka kykenevät ennakoimaan yksittäisten kuluttajien ostopäätöksiä. Algoritmien avulla mainontaa voidaan kohdentaa entisestään. Samaan aikaan ihmisten kulutuskäyttäytymisestä kerätään valtavan paljon dataa esimerkiksi erilaisten kanta-asiakaskorttien avulla.

Myös esimerkiksi Google myy käyttäjätietoja muille yrityksille. Vaikka firmat toisinaan liikevoiton toivossa myyvät tietoja valtioille, useimmiten tiedonkeruun tavoitteena on toisinajattelijoiden vainoamisen sijasta näiden ideologian tuotteistaminen. Nyt riitti, sanoi shamaani.

Tekijät Media Ota yhteyttä Privacy Policy. Toggle navigation Toggle navigation. Afrikkalainen slummi auttaa ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa Antropologia on siitä mie­len­kiin­toi­nen tie­tee­na­la, että kat­so­mal­la kauas näkee paremmin myös lähelle.

Seksi keinona varallisuuden jakoon Amerikkalainen ant­ro­po­lo­gi James Ferguson pohtii vii­mei­sim­mäs­sä kir­jas­saan Give a Man a Fish: Lopuksi Rahan tai kulu­tus­tar­vik­kei­den vaihto sek­si­suh­teis­sa voi olla osa sosi­aa­li­sia suhteita, joihin liittyy jat­ku­vuut­ta ja huo­len­pi­toa.

Reflections on the New Politics of Distribution. Kontula, Anna , Prostituutio Suomessa. The Gift of Agency: Sexual Exchange Scripts among Nigerian Youth. Journal of Sex Research 48 4: A journal of African studies.

Studies in Family Planning vol. Journal of Sex Research 47 5: Keskustelu liukuu sujuvasti poli­tii­kan ja naisten hen­ki­lö­koh­tais­ten asioiden välillä. Aluksi puidaan eilistä kokousta, sitten puhutaan perjantai-illan työ­vuo­ros­ta, yhteis­kun­nan luok­kae­rois­ta, lapsista, femi­nis­mis­tä ja seksistä.

Joku muis­tut­taa seu­raa­val­la viikolla pidet­tä­väs­tä mie­le­no­soi­tuk­ses­ta. Pitkän poliit­ti­sen uran tehnyt Carusso muistelee, miten mie­le­no­soi­tuk­sia jär­jes­tet­tiin luvun Argentiinassa.

Vaikka mie­le­nil­mauk­sia voidaan vapaasti esittää, ovat vuo­si­kym­me­niä kestäneen dik­ta­tuu­rin jäljet yhä vahvasti läsnä. Sen itsevalta on yksi dik­ta­tuu­rin likai­sim­mis­ta perin­nöis­tä. Siksi pelkkä kongres­sis­sa istuminen ei riitä. Tangon maassa asioista on pidettävä meteliä. Ja sitä Ammar on tehnyt. Yhdistys on orga­ni­soi­nut lukuisia kek­se­liäi­tä mie­le­no­soi­tuk­sia, maalannut graf­fi­te­ja San Telmon kau­pun­gin­osas­sa ja jakanut muuten täysin ole­ma­ton­ta sek­si­va­lis­tus­ta Argentiinassa.

Meteli on kuultu ja nähty. Siksi Georgina on vaki­tui­nen kasvo Argentiinan tele­vi­sios­sa ja leh­dis­tös­sä — ker­to­mas­sa aina uudelleen, miksi sek­si­työ­läis­ten oikeudet ovat tärkeitä. Kun kes­kus­te­lu siirtyy takaisin lakie­si­tyk­sen pariin, rohkenen kysyä Georginalta mitä mieltä hän on Ruotsin mallin mukai­ses­ta rikos­lais­ta, joka kri­mi­na­li­soi seksin ostamisen.

Toisiko tämä turvaa sek­si­työn­te­ki­jöil­le maassa, jossa naisen asema on yleisesti ottaen huono? Hän ei halua rangaista asiak­kai­taan. Sen sijaan hän uskoo Ruotsin kaltaisen lain ajavan sek­si­kaup­paa entistä enemmän maan alle. Jo nyt seksin mai­nos­ta­mi­nen ja myyminen jul­ki­sil­la paikoilla on kielletty. Samalla tavoin he ovat laillista aborttia vastaan, mutta silti mat­kus­ta­vat ulko­mail­le tekemään abortteja, koska heillä on rahaa. He eivät kestä sitä, että heidän miehensä ostavat meiltä, alaluokan naisilta, seksiä.

Vaikka Georginan toteamus on kär­jis­tet­ty, se kuvaa pola­ri­soi­tu­nut­ta ilma­pii­riä hyvin. Konflikti ihmis­kau­pan vas­tais­ten akti­vis­tien ja Ammarin välillä on tuleh­tu­nut. Ensimmäinen ryhmä mää­rit­te­lee seksin myynnin ja oston aina väki­val­ta­na naista kohtaan ja ajaa Ruotsin lain kaltaista mallia Argentiinaan. Ihmiskauppaa ja sek­si­työ­tä koskevaa lakia tutkinut ant­ro­po­lo­gi Cecilia Varela huo­maut­taa:. Mukana pää­tök­sen­teos­sa ovat kan­sain­vä­lis­ten orga­ni­saa­tioi­den lisäksi polii­ti­kot ja ihmis­kaup­paa vastaan tais­te­le­vat järjestöt.

Silti sek­si­työn­te­ki­jät, joita lait ja sen mää­ri­tel­mät kos­ket­ta­vat, suljetaan ovien ulko­puo­lel­le. Yhteiskunnassa sek­si­työ­läi­set nähdään useasti vain yhden roolin alla: Naisen moni­muo­toi­sel­le sek­su­aa­li­suu­del­le ei ole tilaa. Seksityöläiset omaksuvat yhteis­kun­nas­sa yleensä kak­sois­roo­lin, sillä kato­li­ses­sa valtiossa kau­pal­li­nen seksi on suuressa ris­ti­rii­das­sa äidin ei-sek­su­aa­li­sen roolin kanssa.

Ammarin tavassa toimia on mie­len­kiin­tois­ta, miten se pelaa pat­riar­kaa­li­suu­den omilla peli­sään­nöil­lä. Järjestö perään­kuu­lut­taa äidin ja sek­si­työn­te­ki­jän yhteistä roolia. Ammar on maalannut Banksy-henkisiä graf­fi­te­ja kadun­kul­miin. Seinällä viet­te­le­väs­ti posee­raa­vaa nainen kurot­tau­tuu kulman taakse, jossa hänen kätensä pitävät las­ten­rat­tais­ta kiinni.

Henkilökohtaisessa haas­tat­te­lus­sa Georgina kertoo herän­neen­sä omien oikeuk­sien­sa puut­tu­mi­seen vasta raskaaksi tul­les­saan. Säästöt eivät riit­tä­neet ras­kausa­jan yli, ja vielä vähemmän lapsen elät­tä­mi­seen. Nyt jo 5-vuotias poika leikkii onnel­li­se­na vie­res­säm­me. Ammattiliiton tapaan Ammar yrittää tukea jäseniään raskauden, sairauden tai eläkeiän aikana.

Mutta koska Argentiinan valtio ei tunnusta Ammaria viral­li­se­na ammat­ti­liit­to­na, mah­dol­li­suus verojen keruuseen ja sitä kautta kat­ta­vam­paan tuki­jär­jes­tel­mään on mahdoton.

Naisen var­ta­los­ta puhutaan usein poliit­ti­se­na tais­te­lu­kent­tä­nä. Kuka mää­rit­te­lee, miten naisen vartaloa käytetään? Saako sitä ostaa tai myydä? Missä menee väki­val­lan raja? Antropologinen lähes­ty­mis­ta­pa antaa toi­mi­jal­le itselleen mah­dol­li­suu­den mää­ri­tel­lä seksin, sek­su­aa­li­suu­den ja sen rajat. Yksi sek­su­aa­li­suu­teen ja väki­val­taan liittyvä mää­ri­tel­mä toistui tut­ki­muk­se­ni aikana usein.

Sukupuolittunut väkivalta esiintyi niin Ammarin kuin ihmis­kau­pan vas­tais­ten jär­jes­tö­jen puheissa. Jälkimmäisen ryhmää edustavan kan­sa­lais­jär­jes­tön, La Casa del Encuentron , näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta oli seuraava:. Se näkyy naisen vartalon esi­neel­lis­tä­mi­se­nä sekä naisiin koh­dis­tu­va­na väki­val­ta­na, nais­mur­hi­na.

Ihmiskauppa on suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan pahin muoto ja kaikki seksityö on osa sitä. Ammariin kuuluvat sek­si­työn­te­ki­jät kokivat tulleensa syy­te­tyk­si suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan vah­vis­ta­mi­ses­ta argen­tii­na­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Georginan näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta erosi edel­li­ses­tä:. Minulle se merkitsee haa­voit­tu­vai­suut­ta.

Kaikki me naiset olemme sen uhreja, mutta me työ­väen­luok­kaan kuuluvat naiset kärsimme siitä eniten. Asemamme on yleisesti huono, mutta muissa töissä työ­olo­suh­teet on sentään turvattu ja säädetty lakiin. On suurta teko­py­hyyt­tä, että meitä kutsutaan suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan uhreiksi ja samalla ne [järjestöt ja akti­vis­tit] ovat niitä, jotka haluavat kieltää meiltä nime­no­maan ne oikeudet, jotka tur­vai­si­vat työ­olo­suh­teem­me.

Minulle se on poliisi, joka jahtaa meitä kaduilla, joka taka­va­ri­koi meidän puhelimet ja ratsaa asuntomme… kaikki se on väki­val­taa. Georginan ja muiden Ammariin kuuluvien sek­si­työn­te­ki­jöi­den mää­ri­tel­mät osoit­ta­vat, että hyvin latau­tu­nei­ta käsit­tei­tä, kuten suku­puo­lit­tu­nut väkivalta tai uhrius, ei voida yleistää.

Seksityöntekijöiden oikeuksia vaa­dit­tiin Lontoon Slut Walkilla Tämä on tärkeää, koska juuri näiden käsit­tei­den ja mää­ri­tel­mien pohjalta myös lakeja säädetään. Jos sek­si­työn­te­ki­jä mää­ri­tel­lään aina ihmis­kau­pan tai suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan uhriksi, häneltä riis­te­tään oma ääni ja oikeus mää­ri­tel­lä oman var­ta­lon­sa rajat.

Antropologinen tutkimus auttaa käsit­tei­den uudelleen mää­rit­te­le­mi­ses­sä toimijan näkö­kul­mas­ta. Palaan vielä lopuksi Amnestyn kantaan sek­si­työs­tä. Amnesty uskoo sek­si­työ­läis­ten oikeuk­sien parempaan toteu­tu­mi­seen seksityön dekri­mi­na­li­soin­nin kautta.

Kannanotto itsessään on edis­ty­sas­kel sek­si­työn­te­ki­jöi­den ihmi­soi­keuk­sien takaa­mi­sek­si. Silti tämä yhtälö ei toteudu Argentiinassa. Koska lakia mää­rit­tä­vät päätökset tehdään sul­jet­tu­jen ovien takana, sek­si­työn­te­ki­jöi­den ääni näkyy ja kuuluu vain kaduilla. Eivätkö he ole juuri niitä, joita laki koskettaa?

On itsestään selvää, että ihmis­kaup­paa ja sek­su­aa­lis­ta hyväk­si­käyt­töä vastaan on tais­tel­ta­va. Sen lisäksi on perään­kuu­lu­tet­ta­va sek­si­työn­te­ki­jöi­den oikeuksia.

Siellä eletään niin lähellä absoluuttista köyhyysrajaa, että prostituutio varmaankin on usein pakko vapaan valinnan sijaan. Minusta on selvää, että monet naiset eivät ymmärrä miesten seksuaalisuutta. Suomessa on kielletty seksin ostaminen parituksen uhrilta, mutta tämä pykälä mitätöityi, kun korkein oikeus päätti, että ei syyllisty seksin ostamiseen parituksen uhrilta, jos ei tiedä, että myyjä on parituksen uhri. Ok, ehkä statuskilpailu ei oo välttämätöntä ja joku toisenlainen maailma vois toimii ilman sitäkin. Uskon myös, että punnitseminen menee prostituution kohdalla hiukan eri lailla sukupuolen mukaan vaikka ei mitenkään kategorisesti. Viesti ei liity aiheeseen, tai ei ole suomea tai ruotsia.

Todettakoon vielä että en missään nimessä halua pilkata tai asettaa naurunalaiseksi ihmisiä jotka kaipaavat elämäänsä enemmän seksiä naisten kanssa tai muuten vain vähemmän yksinäisyyttä.

Minusta markkina-arvoteoria on se joka banalisoi ja asettaa kummalliseen valoon näiden ihmisten tilanteen. Ja että seksityöläiset häntä sitten törkeästi riistävät.

Ehkä myös tuon ko. Eli kohtaamisia ei välttämättä tapahdu. Pitäiskö aviossa eläviä -vuotiaita naisia kenties kannustaa baareihin etsimään seksiä?

Mutta sillon niiden perheenisien pitäis kyllä jäädä sinne kotiin hoitamaan niitä lapsia. Mutta mitäpä ei veljeyden eteen tekisi? Päinvastoin, se on varsin uskottavan teorian mukaan yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa järjestävistä periaatteista nyt ja ennen. Naisethan ovat lisääntyneet historiassa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin miehet. Tämä tarkoittaa, että naisiin verrattuna miehet ovat harvoin saaneet seksiä eli jälkeläisiä. Kun tähän yhdistää lähes pakottavaan himoon, ei ole ihme, että miehet ovat ponnistelleet rankasti päästäkseen naisten suosioon.

Sivutuotteena on syntynyt esimerkiksi länsimainen sivilisaatio vaikka en tietenkään redusoi sivilisaation syntyä vain yhteen mekanismiin. Nykyään seksin saatavuus taas näkyy ehkä pahimman ongelmamme eli nuorten miesten syrjäytymisen takana. Naisten seksuaalisuuden vapautumien — ja tämän voi todistaa varsin vakuuttavasti tilastollisesti — on lisännyt luusereiden määrää Kun nuoret naiset hakeutuvat tasokkaiden miesten seuraan, osa jää ilman.

Ilman naista — ja perhettä — luusereilla taas ei ole motivaatiota yrittää eteenpäin elämässä, jos nyt oikein leveällä pensselillä hahmottelen.

Syrjäytyneiden nuorten miesten massat taas johtavat historiallisen todistusaineiston perusteella ennemmin tai myöhemmin myös Suomessa sellaiseen tilanteeseen, jota olemme voineet seurata Britanniassa ja muualla, esimerkiksi Saksassa ja luvuilla. Suuri ongelma on, että miesvihaa tihkuva kulttuuri ei suostuta tunnustamaan ongelman vakavuutta. Luuserit ansaitsevat kohtalonsa, koska eivät ole ottaneet itseään niskasta kiinni. Luusereita saa ja joskus pitääkin potkaista ja mieluummin munille, mikä on hupaisaa.

Miehille, ei edes niille huonoiten menestyneille, ei missään nimessä haluta luovuttaa sellaista uhriasemaa, joka on muun muassa naisilla. Asiasta voisi kirjoittaa pitempää, mutta nythän mä vasta hokasin, että kyse prostitutioiduista ja heidän roolinsa ongelman ratkaisussa ei kai voi koskaan olla kovin merkittävä. Vaikka prostituutio lisää miesten neuvotteluvoimaa pariutumismarkkinoilla, luusereille siitä tuskin paljon hyötyä.

Mutta menee liian pitkäksi tämä muutenkin hiukan asian viereen lipsahtanut viesti, jos rupean selostamaan miksi. Veikkaan, että se alkaa olla valtavirtaa ainakin taloustieteellisessä yhteiskuntatieteessä. Krhm, näin juuri tulet tuossa yllä tehneeksi. Lisäksi vedät yhtäläisyysmerkkejä seksin ja jälkeläisten välille, miksi? Jos suurin ongelma todellakin on, että nuorten miesten syrjäytymistä ei tunnisteta vakavaksi ongelmaksi, niin millaisia toimenpiteitä tämän ongelman tunnistaminen ja ratkaiseminen mielestäsi edellyttäisi?

Toi käsite nyt vaan on suht vakiintunu ja mun mielestä kätevä tällasessa keskustelussa, mut voihan sitä halutessaan keksiä muitakin käsitteitä tai määritelmiä. No niinku mihin tahansa normaaliin tilastolliseen vaihteluun?

Sä et oikeesti oo ton tasonen argumentoija, joten en voi oikeen ottaa tota kommenttia muuten ku tahallisena keskustelun hidastamisena. Sitä paitsi vaik taloudellinen köyhyys ja huono-osaisuus varmasti korreloikin negatiivisesti naismenestyksen kanssa, niin kyse on laajemmasta systeemistä.

Jos oletetaan vapaa kilpailuyhteiskunta, niin aina syntyy jonkinlainen nokkimisjärjestys miesten välille, oli kyse sitten taloudellisesta tai jostain muusta nokkimisjärjestyksestä. Riippumatta siis siitä, käydäänkö sitä kilpailua taloudellisista resursseista vai jostain muusta sosiaalista statusta tuottavasta asiasta.

Jos on sitä mieltä, et kapitalistinen järjestelmä luo eriarvoisuutta ja kärjistää eroja ihmisten välillä, on loogista olettaa et se myös johtaa miesten osalta naismenestyksen epätasaseen jakautumiseen. Jos siis hyväksy sen premissin, et miehen sosiaalinen asema ylipäätään vaikuttaa sen naismenestykseen.

No en kai mä nyt väitä et valtaosa ihmisistä tietoisesti valitsis kumppaneitaan statuksen perusteella ja myöntäis sen tosin aika moni jopa myöntää. Mut kun kattoo muiden ku ittensä pariutumista mahollisimman objektiivisesti, niin senhän näkee ihan suoraan et statuksella on etenkin miehille hirvittävän iso merkitys.

Vai meinaatteko et on sattumaa et urheilutähdillä, rocktähdillä, näyttelijöillä, rikkailla bisnesmiehillä yms. Mut ei se sitä yritäkään. Ei toi sovi tähän settiin mitenkään huonosti, osittain siinä on kyse samasta asiasta ku miehilläkin ja osittain kyseessä on ihan oma kysymyksensä. Tää koko juttu keskittyy miehiin, miesten kilpailuun ja miesten seksuaalisuuteen. Naiset ohitetaan kokonaan ja esineellistetään kauppatavaraksi.

Aiheena siis on ala, jossa naiset itse tai ihmiskaupan osalta niiden myyjät on esineellistäny oman seksuaalisuutensa kauppatavaraks. En tajuu yhtään et miten naiset on ohitettu tässä. Normaalin tilastollisen vaihtelun lisäks tota hommaa vois lähteä purkamaan esim. Niinno, ei se varmasti ole mitenkään sattumaa. Luulisin että se liittyy mm. Mutta arkisen kokemuksen perusteella sanoisin että kaikki eivät niin kauheasti ihaile rocktähtiä eivätkä kaikki halua missiä puolisokseen tai seksikumppaniksi.

Ja tämä on mun mielestä markkina-arvosettien yksi suuri ongelma: Enhän mä sanonu, et ainoastaan noi vaikuttaa. Nimenomaan korostin, et miesten seksin saamiseen vaikuttaa mikä tahansa sellanen asia, josta se saa statusta. Sen asian ei tarvitse olla kytköksissä rahaan.

Joku voi saada esim. Naisia viehättää miehet, jotka on miesten välisessä statushierarkiassa korkeella. On ihan sama millä areenoilla miehet sen hierarkiansa selvittää. Joskus ennen muinoin se selvitettiin esim. Nykyään hierarkiaa selvitetään monipuolisemmilla tavoilla, mut edelleen idea on täysin sama. Naiset tykkää niistä huipulle päässeistä ja karsastaa pohjalle jääneitä, oli kyse sitten urheilusta, taiteesta, työelämästä tai mistä tahansa. Siis kauniita naisia pidetään seksuaalisesti haluttavina, annoin nyt vaan missit ja mallit stereotyyppiseks esimerkiks.

Tuskin väität kulttuurin tuotokseks sitä, et miehet tykkää kauniista naisista, vaik se ihanne nyt vähän vaihteliskin välillä? Oot ilmeisesti ymmärtäny markkina-arvosetit täysin väärin. Ei markkina-arvoteorian näkökulmasta oo mitään väliä, tykkääks yksittäinen nainen rock-tähdistä vai ei. Teoria sanoo vaan, et toisilla miehillä on enemmän naisten arvostamia ominaisuuksia ku toisilla, ja se johtaa siihen et vapaassa kilpailussa toisiin miehiin kohdistuu naisten taholta paljon enemmän kysyntää ku toisiin.

Se ei sano mitä ne ominaisuudet milloinkin on. Empiirisesti voidaan toki sitten todeta, et esim. Vastaavasti naisten osalta esim. Yksittäisen miehen missipreferensseillä ei taaskaan oo tän kannalta mitään merkitystä. Ok nyt pitäis varmaan ohjastaa keskustelua taas takaisin seksityöhön mutta koska mua vähän kiinnostaa niin jatkan vielä tätä markkina-arvovääntöä.

Kyllähän siihen seksin saamiseen vaikuttaa muutkin asiat kuin status, jollei sitten laajenneta statuksen käsitettä koskemaan ihan kaikkea. Sama jos hakee seuraa johonkin ihan tietynlaiseen esim. Toinen asia joka huonontaa mahdollisuuksia liittyy tietty siihen että mitä ajattelee itsestään ja omista mahdollisuuksistaan ja toisista ihmisistä.

Jos pitää kaikkia naisia epämiellyttävinä pihtareina ja itseään varmana luuserina homma ei ehkä toimi kovin hyvin ja tietty itsevarmuus liittyy statukseen mutta ei mitenkään täysin suoraan.

Ja jos vielä miettiin esim. Vaikka olisi köyhä voi silti olla tietyssä porukassa hyvinkin kiinnostava, ja vaikka olisi rikas ja menestynyt ei välttämättä menesty ihmissuhteissa kovin hyvin.

Miehet tykkää kauniista naisista mutta tykkää ne muistakin naisista. Ja usein ihmiset pitää kauniina tai komeana sitä tyyppiä josta sattuu tykkäämään. Ja se mitä vaikkapa punkkarimies pitää kauniina on ihan eri kuin mitä vaikkapa bisnesmies no ei ehkä aina mutta usein, oletan. Ehkä en joo ymmärrä alkuunkaan, tai sitten voisko olla niin että eri kirjoittajat käyttää ko.

Kun tosta sun tekstistä vois olettaa että markkina-arvoteoria on vaan jokin yleinen mekanismi jota voi käyttää ymmärtääkseen tiettyä tilannetta aktivistiporukassa miekkarien järjestäjään suhtaudutaan suopeasti siinä missä muissa teksteissä ensinnäkin oletetaan että on olemassa joitakin universaaleja ja muuttumattomia ominaisuuksia jotka tekevät miehestä halutun ja toiseksi että voidaan jotenkin pitävästi määritellä että on olemassa jokin tästä syystä syrjitty ryhmä joka on tuomittu seksittömyyteen ja jonka tilanteesta sitten ollaan huolissaan.

Näinhän ei voitaisi olettaa — tietyn porukan ulkopuolella — mikäli pidetään avoinna se että ne arvostetut ominaisuudet voivat olla mitä milloinkin. Tuollaisena kuin asian esität voidaan yhtä hyvin ajatella että aina on olemassa tiettyjä ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevia ominaisuuksia joita ihmisissä yleensä arvostetaan, ja että usein tällaisia ominaisuuksia kantavat henkilöt sitten ovat kohtuullisen suosittuja niissä tietyissä piireissä.

En siis tietenkään redusoi sivilisaation syntyä yhteen mekanismiin, vaikka selostankin yhtä tärkeää mekanismia. Jos kirjoittaisin aiheesta kirjan, selostaisin varmasti muitakin mekanismeja, mutta ei tänne viitsi pitkiä sepustuksia laatia lukijoiden kiusaksi varsinkaan, kun uhkasi mennä muutenkin pahasti asian viereen. Seksin yhteys lapsiin on siinä, että tarkkaan sanottuna, me tiedämme, että naiset ovat kautta historian saaneet lapsia noin kaksinkertaisella todennäköisyydellä.

Tämä on siis luettavissa geeneistä täysin objektiivisesti. Tuntuu luonnolliselta päätellä, että se tarkoittaa myös sitä, että miehet ovat päässeet seksiksi kutsutun resurssin ääreen samalla todennäköisyydellä, koska ehkäisy ja abortti ovat olleet harvinaista tosin kukaan ei kai tiedä, kuinka hyvin.

Suurin ongelma on, että nuorten miesten syrjäytyminen lisääntyy trendinomaisesti. Ongelmaa pahentaa — ei suinkaan se, että asiaa ei tunnisteta ongelmaksi — vaan se, että sen vakavuutta ei ymmärretä. Ratkaisu vaikka ei tämä nyt aiheeseen liity: Haja-ajatuksia, kun en nyt juuri ehdi miettiä asiaa: Se että ei saa seksiä on luuserin yksi tunnusmerkki.

Tosin on paljon kohtuullisesti menestyviä nuorukaisia ja miehiä jotka eivät saa seksiä, joten kyllä luuseri on ominaisuuksien kimppu. Jos nuorukainen alkaa saada seksiä, hän on kai väistämättä noussut luuseriuden yläpuolelle esimerkiksi tiluttamalla kitaraa tosi nopeasti lavalla tai keksimällä vetykäyttöisen polkupyörän.. Syrjäytyminen ei ole yhtä kuin seksin puute. Sen sijaan seksin puute johtaa syrjäytymiseen tai on osana syrjäytymiseen johtavassa kierteessä sen teorian mukaan, josta hyvin suurpiirteisesti kirjoitin.

Tomppelin määrittelyä miesvihaan odotellessa heitän pienen linkin tähän vaikkei se varsinaiseen blogin aiheeseen kuulukkaan. Voitaisiinko jättää tämä miesvihakeskustelu nyt hetkeksi syrjään. Eiköhän tämä ole juuri se käytännön vaihtoehto suurimmalle osalle. Joitakin ei sitten tämä nopea ja ilmainen vaihtoehto tyydytä. K taisi tuossa ylempänä sanoa, että juuri tällaiset miehet ovat niitä tyypillisiä asikkaita.

He ovat nimittäin maksukykyisiä ja luulisin lonkalta että juuri nämä miehet rahoittavat seksibusinesta. Heidän ajattelunsa ei siis ole yhdentekevää vaikka tässä vain amatööripohjalta hahmottelen. Mutta uskoisin, että aika moni mies on syvästi tyytymätön seksittömään elämään ja valmiina miettimään eri vaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi.

Joku sitten maksaa seksistä. Huomautan vielä, että miesten seksin ostaminen ja seksityöläisten turvallisuus eivät ole mitenkään toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja. Mä tartuinkin esimerkissä siihen, että määrittelit nää perheenisät uhreiksi… Isät, jotka tarinassa jättivät äidit kotiin hoitamaan lapsia ja lähtivät hakemaan maksullista seksiä… Oli siis mielestäni aika kummallinen uhriesimerkki. Tosiaan, jos otetaan lähtökohdaksi seksityöläisten turvallisuus, saadaan jo hyviä keskusteluja aikaan!

Mä suhtaudun kyllä paritukseen lähtökohtaisesti negatiivisesti vaikka vois lisätä turvallisuutta , sillä siinä on aina riiston mahdollisuus parittajan osalta. Mutta jokin yksityisen ammatinharjoittamisen muoto ehkä toimisi joissain yhteisöissä tai bordelleissa.

En osaa sanoa, mikä toimisi parhaiten. Toisaalta tulisi pitää yllä myös keskustelua prostituution kytköksistä naisen asemaan ja sen historiallisesta sitoutumiseen mm. Joo no toi homostelun ehdottaminen tuli mieleen, kun aikoinaan Livia Hekanaho ehdotti tän saman markkina-arvokeskustelun yhteydessä Laasaselle, et luuserimiesten pitäis ryhtyy homoilemaan.

Toi masturboinnin ehdottaminen on ihan yhtä hölmöä, kun puhe on ihmisten välisen seksin markkinoista ja on itsestäänselvää, et toi masturbaatio-optio on olemassa.

Ei lesbot, homot ja bisset jää markkina-arvoteorian ulkopuolelle. Ihan samalla tavalla niihinkin pätee, et toisiin yksilöihin kohdistuu enemmän kysyntää ku toisiin. Mitä keskusteltavaa siinä on? Jokaisella on itsestäänselvästi se optio käytettävissään, mut kun markkinoilla on silti ylikysyntää naisten seksuaalisesta resurssista, niin mitä pointtia on ehdotella ratkaisuks käteen vetämistä?

Joo siis yksilön markkina-arvo rakentuu lukemattomista palasista. Markkina-arvoteoria sanoo vaan, et toisilla ihmisillä on enemmän noita haluttuja ominaisuuksia ku toisilla ja siks niihin kohdistuu enemmän kysyntää ku toisiin.

Kun puhutaan markkina-arvosta, puhutaan tietysti yksilöön kohdistuvasta kysynnästä. Sen kannalta ei oo merkitystä sillä, kuinka nirso yksilö ite on. Nirsous ei myöskään tee yksilöstä huono-osaista seksimarkkinoilla. Huono-osaisen tekee valinnanmahdollisuuksien puute. Vastaavasti rikas tyyppikään ei oo huono-osainen timanttikorumarkkinoilla sillä perusteella, et sille ei satu kelpaamaan mikään. Status voi hyvinkin vaihdella porukasta toiseen.

Mut tää ei oo minkäänlainen ongelma MA-teorian kannalta. Edelleen, MA-teoria vaan sanoo, et toisiin kohdistuu kokonaisuudessaan enemmän kysyntää ku toisiin. Tää ei mitenkään poissulje sitä, et yksilöön kohdistuvan kysynnän määrä voi vaihdella viiteryhmästä toiseen. Tosin jokainen varmaan ymmärtää, et on olemassa seikkoja, jotka tekee yksilöstä suositun melkeen missä tahansa porukassa.

Jos nyt joku Johnny Depp tms. MA-teoriasta näkee netissä välillä ihan hirveitä virhetulkintoja. Mut jotenkin oletin, et olisit lukenu joskus Laasasen perehdytyksen aiheeseen, kun sitä kerran niin usein parjataan täällä?

Uudessa blogissaan Laasanen on näköjään selittäny täysin asiallisesti ja kiihkottomasti MA-teorian lähtökohdat ja jos kerran oot aiheesta kiinnostunu, ni sieltä pääsisit helposti ja nopeesti kärryille.

Ja kuten se itekin siellä huomauttaa, kyseessä ei tosiaan oo sen itsensä keksimä teoria, vaan samaa tai samantyyppistä käsitteistöä ja teoriaa on hahmotellu moni muukin jo aiemmin esim. Jos niiks ominaisuuksiks on esitetty jotain spesifiä, niin mennään metsään. Universaalia ja muuttumatonta tuntuis olevan lähinnä se, et menestys ja korkea sosiaalinen status lisää miehen haluttavuutta. Se millä keinoilla menestystä ja statusta saavutetaan taas vaihtelee ajasta ja paikasta toiseen.

Osui tässä silmiini tällainen selvitys Tallinnan seksinostajista: Tuossa alussa sanotaan mm. Many of them live with a partner in a relationship and have children. A typical buyer has money, education, and power; his life is stable and he has a family — he is in many ways the very antithesis of the prostitute whose body he buys.

Ei asiakas ruumista osta vaan seksiä. On myös ihan älytöntä väittää, että virolaisella? Joku aika sitten oli telkkarissa Suomessa toimivan virolaisen prostituoidun haastattelu.

En nyt muista ammattia, mutta koulutus oli kuitenkin suht korkea, olisiko ollut sairaanhoitaja. Homma meni niin, että hän vietti Suomessa muutaman kuukauden vuodessa pienissä pätkissä, jotta voisi maksaa Virosta itselleen ja lapselleen hankkimansa omakotitalon. Rahaa siis oli ja koulutusta sekä perhe ja aika vakiintunut elämäntilanne, mutta oliko valtaa? Se on jo filosofisempi kysymys. Mutta voi ajatella, että hänellä oli valtaa siinä kuin kellä tahansa, jolla on myydä jotain, jota toiset kiihkeästi haluavat.

Jos siis oli viehättävä. Jos ei ollut, no, sitten joutui ehkä ottamaan asiakkaita, jotka inhottivat. Siinä tapauksessa olisi varmaan kannattanut luopua siitä omakotitalosta ja tyytyä kerrostalokaksioon. It is also believed that, for hypersexual women, prostitution represents a good opportunity to combine their job with a hobby.

This study did not confirm these claims. The interviewees often saw buying sex as entertainment. Most of them were in a steady relationship or had been in such a relationship earlier.

Thus, for the interviewees, it was not at all a matter of buying sex being their only way to obtain sex; rather it was seen as a way to spend their leisure time. Minä yritin selittää, miksi en aio kyseistä juttu lukea, ja kyse ei siis ollut halu pitäytyä omissa ennakkoluuloissa. Olisit voinut kommenentoida sitä, mitä sanoin, ei sitä, millaisena minua pidät. Ensinnäkin, esität ettei asiakas osta ruumista vaan seksiä. Tuossa meidän blogauksessa juuri huomautimme, että tämmöisten erojen tekeminen on hieman hankalaa kun seksiä ei oikein voi ostaa ilman että kaupan kohteena olisi jollain tavalla myös myyjän ruumiillisuus.

Yhtä hyvin voisin väittää että kerran telkkarissa oli yksi paha seksin ostaja ja tällä perusteella kaikki seksin ostajat ovat pahoja ja siksi minun ei tarvitse enää lukea mitään aiheeseen liittyvää.

Noin yleisesti ottaen minusta ei kannata lukematta dissata mitään, se aika tehokkaasti tappaa kaiken keskustelun. Kertoo ennakkoasenteesta, jos haluaa käyttää käsitteitä tarkoitushakuisesti ikään kuin mahdollisimman kielteiset valiten. En vain viitsinyt kirjoittaa taas uudestaan sitä yksinkertaista faktaa, että prostituoituja on erilaisia. Kertoo ennakkoasenteesta, jos väittää, että prostituoitu on sellainen surkimus kuin lainaamassani virkkeessä väitettiin. Mutta, joo, olisin tosiaan voinut jättää kommentoimatta, kun en kerran aikonut juttua lukea, sori.

SuperFreakonomicsissa, siis kirjassa, on myös luku prostituutiosta ja mm. Vain Ruotsin kaltaisessa feminismin ihmemaassa voidaan kieltää vain ostaminen. Jos Räsänen rupeaa oston kieltoa, toivottavasti nousee iso meteli myös myymisen kieltämisen puolesta.

Itse asias toi tutkimus ei oikeenstaan kyseenalasta niitä, jos nyt ei vahvistakaan. This justification was not used with respect to themselves. Rather, the entertainment oriented function of buying sex was emphasized. Mut sit ne luonnollisesti ei katsonu sen määritelmän pätevän itteensä.

Eli tosta nyt ei voi sanoa juuta eikä jaata. Harva miespuolinen tyyppi nyt varmaan myöntää naispuoliselle haastattelijalle olevansa ressukka joka ei saa seksiä muuten ku rahaa vastaan. Ehkä kiinnostavaa tossa on just se huomio että seksin ostamista pyritään selittämään sillä että jotkut miehet ei muuten saa seksiä, mutta niitä puutteessa eläviä miehiä on kovin vaikea oikeasti löytää.

Luulisin että kyseessä vois olla sekä se että suuri osa seksiä ostavista saa seksiä muutenkin sekä se että haastattelussa omaa tilannetta saatetaan kaunistella. Jotenkin surullista tossa oli myös se että monet miehet ostaa seksiä koska ei omassa parisuhteessaan kehtaa kertoa omista seksitoiveistaan. Mielenkiintosta sinänsä, kuinka ne perinteistä linjaa edustavat ja itseään erittäin liberaaleina pitävät feministit muodostaa tossa asiassa epäpyhän allianssin Suomen mittakaavassa äärikonservatiivisen kiihkouskovaisen kanssa.

Fanitan sinänsä Räsästä sen johdonmukasuuden, rohkeuden, suoraselkäsyyden ja argumentointitaitojen takia, vaik oonkin lähes kaikista asioista sen kanssa eri mieltä.

Toista maata on esim. Kyllä, jännittäviä alliansseja voi olla luvassa. Taisi olla tämä meidän blogikirjoitus ajankohtaisempi kuin aavistimmekaan. Eikös konservatiivien ja feministien allianssi mene ihan teorian mukaan? Molemmat korostavat naisten erityisasemaa suojelun kohteena. Motiivi on tosin eri. Konservatiivit yksinkertaisesti tietävät, että yhteiskunta seisoo ja kaatuu perheen myötä ja että naisen eli äidin suojelu on siksi jokaisen elinvoimaisen yhteisön keskeisiä, jos ei keskeisin funktio.

Feministeillä homma menee miltei päinvastoin. Heikäläisten käsityksen mukaan yhteiskunnat ovat aina sortaneet naista ja rakentuneet patriarkaatin mieltymysten mukaisiksi. Naiset eivät voi pärjätä tuollaisessa, itselleen vieraassa kulttuurissa omillaan vaan tarvitsevat erityistukea, kunnes yhteiskunta saadaan väännettyä pois patriarkaalisilta raiteiltaan.

Molemmissa käsityksissä, ohimennen sanottuna, on totuuden siemen. Mutta toisaalta olen opiskellut aika paljon historianfilosofiaa ja olen kallistellut sille kannalle, että sellaiset pysyvät rakenteet, joita patriarkaattiteoria edellyttää, eivät oikeasti voi periytyä vuosisatojen tai edes vuosikymmenten takaa Suomen kaltaisessa modernissa yhteiskunnassa. Anyways, jossain kohdassa olisi kiva kuulla perustelu Räsäseltä, miksi seksin ostaminen pitäisi kieltää.

Onko se muka kielletty Raamatussa? Mikä oli Maria Magdalenan ammatti? Erityisesti olisi kiva kuulla, miten estetään prostituoituja ja heidän taustallaan toimivia rikollisjengejä kiristämästä miehiltä rahaa ilmiannon uhalla. Prostituoidullehan ei seksin myymisestä seuraa mitään rangaistusta, joten käryttämisen voi tehdä ilman riskiä.

Näitä tapauksissa on ollut useita Ruotsissa. Ensin otetaan maksu palveluksista ja sitten vaaditaan extraa käryttämisen uhalla. Joo siis tokihan niitä yhdistää just toi käsitys naisista erityissuojelun tarvitsijoina. Konservatiivit voi vastustaa seksinostoa pysyen johdonmukasesti oman ideologiansa takana, mut tyypeille, jotka pitää itteään samaan aikaan liberaaleina ja feministeinä toi muodostaa aika ison ongelman.

Seksinostokieltoa on lähes mahdoton kannattaa luopumatta aidosti liberaaleista periaatteista. Tai vähintään se sit vaatii sen, et vie prostituoiduilta aseman täysvaltasina subjekteina, joka taas on jo itsessään vähän kyseenalasta. Palasi mieleen, että se ongelma ei ollutkaan pelkästään tuo em, että on yritetty ottaa maksu kahteen kertaan.

Ruotsissa on ollut tapauksia, joissa on tavallisen sekin jälkeen alettu uhkailemaan käryttämisellä. Varsinkin julkkikset maksavat suuriakin summia mielellään, kun vaihtoehtona on ikävä julkisuus, oikeudenkäynti ja sakot. No jos miettii kuinka yleistä seksin ostaminen on niin eiköhän se ole aika selvää että ihan joka seksin myyjän ei ole mahdollista tehdä rahaa sillä että kielisi jonkin julkkiksen asioista julkisuuteen.

Uhri on se, joka joutuu maksamaan. Oletan että tämä tulee varsin kalliiksi, jos sitä paljon harrastaa. Maksut ja hotellit jne jne. Turvallisuus ei parane, niin kauan kuin se sun alkup. Kuten vartijan ovelle työläisen suojaksi. Ei homma toimi noin. Ihmisiä voi riistää, vaikka niille maksaisikin. Mutta joo, ei kaikki seksityöläiset missään nimessä oo uhreja, mutta toisaalta jotkut on. Sanon siis ennalta etten aio julkaista yhtään teinityttöjä syyllistävää kommenttia tässä, jos sellaisia joku lähettää.

Ennenkaikkea alan työskentelyolusuhteita voisi rutkasti parantaa. Rikollisuus pois ja työterveys kunniaan. Mutta kuten sanoin, suurin osa feministeistä ei halua kuullakaan tästä. Ai niin, ja mustasukkaisuutta ei ole näissä teidän feministisissä teorioissa käsitelty vaikka silläkin voi olla merkittävä osuus feministien ajattelussa ja prostituution vastustuksessa vaikkakaan ei feministisessä järkeilyssä.

Tunteet pyörittävät maailmaa, mutta tunteet pitää tietysti pukea järjen kaapuun julkisessa keskustelussa. Yksi vastaus olisi tietysti perustulo… Työskentelyolosuhteiden parantaminen on ykköstavoite, kuten mekin jo tuossa blogauksessa sanoimme. Eli esitätkö nyt sitten että meidän on feministeinä vaikea suhtautua seksityökeskusteluun koska olemme mustasukkaisia? Sinänsä on kyllä ihan totta että rationaalisen objektiivinen argumentointi seksin suhteen on aika haasteellista, ja osittain mahdotontakin koska jokaisella ihmisellä on tietty elämänhistoria joka väkisinkin värittää sitä mistä kulmasta asioita katsoo.

Sen sijaan että pyrkii mahdollisimman puhtaaseen objektiivisuuteen tai että pukee omat ennakkoluulonsa rationaalisuudeksi kannattaisikin ehkä reilusti myöntää millaisia tunteita jutut herättävät ja miksi. In a cultural space where it is condemned, there is much less prostitution than in a culture where it is tolerated.

Toi tukee voimakkaasti sitä oletusta, jonka toin esille aiemmin, eli et maksulliselle seksille olis viel paljon enemmän kysyntää, jos siihen ei sisältyis sosiaalista stigmaa eikä sitä olis hankaloitettu lainsäädännöllä.

Toi Espanjan ja Italian lukuhan on suorastaan huikee. Melkeen puolet miehistä ostanu seksiä, vaik sielläkin kohtuullinen stigma seksin ostamiseen varmaan sisältyy. Kertoo aika karua kieltä naisten seksuaalisuuden ylikysynnästä maksuttomilla markkinoilla.

Eli otos oli 15 henkilöä ja kyseessä ei ollu satunnaisotanta vaan voimakkaasti valikoitunut otanta. Ja tietty muutenkin tos on vaan kyselty niiden muutaman ostajan subjektiivisia kokemuksia, joilla tuskin on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Mut ihan kiinnostavalta toi kuitenkin vaikuttaa laadullisessa mielessä. What is your opinion of the profession, ignoring the social and legal ramifications?

If prostitution were legal and not socially stigmatized, how would you feel about your child being in the profession? If the social and legal ramifications were gone, I think that being an escort might be like being a therapist I have never been a therapist, so my knowledge is obviously limited.

Like most escorts, a therapist sells his or her skills by the hour. A therapist also has to meet people for the first time not knowing who is walking in the door. Many have their own offices and work alone.

In addition, the session is generally private and requires discretion. If I had a child, I would hope that they would feel empowered, and have the opportunity to do whatever they desire to do, and that they would be in charge of their own sexuality.

This job has its downsides, though, and can take a high toll on a person. So, like any parent, I would always want more for my child than I had for myself. Niin mut ton kommentin pointtihan oli, et ne negatiiviset puolet liittyis paljolti sosiaaliseen stigmaan ja siihen, et hommaa vaikeutetaan lainsäädännöllä.

Lainsäädäntöä on helppo muuttaa ja ainakin konstruktionistien mielestä varmaankin mikä tahansa konstruoitu ongelma on mahdollista poistaa. Jos ei lähtökohtaisesti päätä et prostituutio on pahaa, niin olis varmaan loogista olla sitä mieltä, et tota lainsäädäntöä pitäis pyrkiä muuttamaan ja sosiaalista stigmaa pienentämään.

No, itse asiassa tosta kommentin loppuosasta ei mun mielestä ihan tarkkaan voi päätellä mihin ne negatiiviset puolet liittyy. Mut sosiaalisen stigman pienentämisestähän tässä ollaan jo puhuttu ja häpeäleiman haitallisuudesta.

Mikään ei oo helpompaa ku löytää puutteessa eläviä miehiä. Niitä on ihan älyttömän paljon. Jokainen okei, lähes mies tuntee miehiä, jotka ei saa seksiä juuri koskaan ja on eläny vuosikausia vastentahtosessa selibaatissa. Useimmat miehet on myös itse kokenu ainakin teininä tai nuorena miehenä vuoden tai vuosien pitusia vastentahtosia selibaattijaksoja.

Ja useimmat sinkkumiehet elää koko ajan käytännössä enemmän tai vähemmän puutteessa, koska sinkkuna on lähes mahdoton saada seksiä läheskään niin usein ku suht nuori mies haluis. Myös parisuhteessa elävät miehet elää enemmän tai vähemmän puutteessa, koska parisuhde ei yleensä pysty pidemmän päälle tyydyttämään miehen seksuaalisia tarpeita.. Jos puutetta ei olis, mikä olis motivaatio pyrkiä aina parempaan ja kehittymään? Miks nimenomaan lapsettomat nuoret miehet on ylivoimasesti innovatiivisimpia tyyppejä maailmassa?

Miks miesten kekseliäisyys ja riskinotto putoo ku lehmänhäntä siinä vaiheessa ku ne perheellistyy? Naisten on ehkä vaikee eläytyä tohon miehen näkökulmaan, ku naisilla puutteen kokemuksessa lienee useemmin kyse just oikeenlaisen kumppanin puutteesta ku siitä et halukkaita seksikumppaneja sinänsä ei olis tarjolla.

Mut kieltämättä on vaikee löytää miestä, joka kasvokkain myöntäis olevansa hirveessä puutteessa. On myös äärimmäisen järkevää olla avoimesti myöntämättä sitä, koska ressukan leima laskee naisten silmissä miehen statusta ehkä enemmän ku mikään muu yksittäinen asia.

En usko et sitä on ees mahdollista poistaa. Jos se mun uskomuksista huolimatta jotenkin poistuis, luulen et maailma sellasena ku me se tunnetaan lakkais olemasta. En myöskään tarkota et puute olis asia, jonka kanssa ei vois elää. Päinvastoin, se on läsnä eri suuruisena varmaankin useimpien ihmisten elämässä joko kausiluontoisesti vaihdellen tai jatkuvasti. Sekä miesten että naisten, joskin miehillä ilmeisesti keskimäärin voimakkaampana. Juu, viittasin lähinnä siihen että seksin ostajista puhuttaessa niitä puutteessa olevia miehiä on vaikea löytää.

Ja oon samaa mieltä siitä että ilman seksiä poislukien masturbaatio oleminen ei välttämättä ole kielteinen asia, ainakin se on asia jota ei oikein voida poistaa mikäli halutaan säilyttää kaikkien ihmisten oikeus ruumiilliseen itsemääräämiseen. Enkä kyllä tiedä onko naisten nyt niiiiiiiin vaikea eläytyä miehen näkökulmaan — kyllä aika monet naiset jossain vaiheessa elämää haikailevat nimenomaan seksiä ja kokevat olevansa puutteessa.

Selibaattijaksoja mahtuu kaikkien ihmisten elämään, ja luulen että on myös aika yksilöllistä kuinka hyvin niitä jaksaa. Tai siis sen sijaan että miehet aina kestäisivät huonommin selibaatti voi joillekin miehille olla helpompaa ja luontevampaa kuin toisille. Voiskohan se että miesten riskinotto putoaa kun ne perheellistyy liittyä myös esim.

Kyllähän naistenkin aktiivisuus usein vähenee lasten synnyttyä sekä seksuaalinen että muu mutta sen sijaan että se johtuis pelkästään biologiasta niin mm. Uupuneena ei jaksa sen paremmin seksiä kuin innovointiakaan.

Aikamoisia oletuksia teet kyllä. Tämä mustasukkaisuusteema tuli mieleen Johannan näppispurkauksista tuossa ylempänä, missä seksi on liitosta loppu, isi etsii seksiä ja äiti hoitaa muksua. Luulisin pokkana että jokin tämän tyyppinen onkin se naisten raivoa aiheuttava kauhuskenaario, joka monen naisen tunteita ohjaa tällä alueella. Valitettavasti olen kuitenkin ollut havaitsevinani tiettyä kaksinaismoraalia naisilla, eli jos se onkin äiti joka etsii vierasta, niin voidaan puhua kukkaiskieltä pettämisistä, mikä on niin inhimillistä.

Juu, tunteiden julksita esittämistä kannattaa harkita. Ainakaan suomalaisessa keskustelussa ei helposti hyväksytä sitä, että siirtyy tunneargumentista järkiargumenttiin ja takaisin. Vaikka juuri se voisi avata tilannetta. Mutta käytännössä ei onnistu. Järkilinjalla ja lähdeviitteet tarkkana ja ilme tiukkana hamaan hautaan.

Mustasukkaisuushan on kumminkin eri asia kuin vaikkapa turhautuminen siitä että lastenhoito ja vapaa-aika eivät jakaudu perheessä oikeudenmukaisesti.

Tässä on monta ongelmaa. Toiseksi koko asia menee hukkaan: Ja sitten vielä… Koko maailma ei pyöri heteroseksuaalisen halun ympärillä. Tää on tässä keskustelussa yksi ongelmallisimmista yksityiskohdista… Siis se, että kaikki pelkistyy siihen heteromalliin ja kaikkien naisten ja miesten toiminta selitetään sitä kautta. Kyllä homoakin voi ottaa päähän yhteiskunnan eriarvoistuminen….

Pistetään nyt vielä Ruotsin ostamisen kieltävän lain perustelut Wikipediasta: Motiveringen finns i utredningen Könshandeln SOU Utredningen inriktade sig huvudsakligen på heterosexuella förbindelser, då homosexuella förbindelser tydligen bedömdes mindre problematiska. Enligt utredningen är de kvinnliga prostituerade ofta missbrukare av narkotika eller alkohol och har i ökande omfattning psykiska störningar, även om Kunskapen om säljarna i könshandeln är i stort begränsad till kvinnorna i den synliga prostitutionen på gatan.

De har fått en dålig start i livet, tidigt berövats sin självrespekt och fått en negativ självbild. Männen som är köpare är avvikande när det gäller inställningen till sexualitet och kvinnor, ibland med allvarliga problem när det gäller synen på och förhållningssättet till sexualitet.

Prostitutionskontakterna innebär sexuell utlevelse utan relation, närhet eller krav, i motsats till genuina mänskliga kontakter. Troligen skulle många av männen behöva behandling.

Juttusarjassa naiset vastaavat joka viikko lukijoiden kysymyksiin seksiin, ihmissuhteisiin ja muuhun elämään liittyen! Mistä tunnistaa psykopaatin parisuhteessa? Näin naiset vastasivat "Nainen tarkoittaa EI, vaikka. Parisuhteemme seksielämä oli jossain vaiheessa aivan harmaata ja tylsää, mutta sitten löysimme uuden kipinän; vilauttelu ja kuvaaminen. Ja nyt juuri on upeimmat kelit tähän tuhmailuun! Useimmat teistä rakkaat lukijat tunnistavat tämän, parin vuoden kuluttua kiihkeinkin vaakamambo alkaa menettää hehkuaan, vaikkei mitään syytä olisi.

Tämä palaute menee suoraan ohjelmien tuottajalle. Tämä palaute menee suoraan uutistoimitukselle. Tämä palaute menee suoraan nettivastaaville. Tämä palaute menee asiakaspalveluun, josta viesti ohjataan aiheesta vastaavalle taholle. Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta.

Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Seksipalveluita ostava keski-ikäinen Petri: Rahalla menen ohituskaistaa pitkin", kertoo seksiä ostava Petri. Mainos   uutinen jatkuu alla.

Ensitreffit makkarissa 10 huonointa hetkeä törmätä ex-poikaystävään. Todellisuus voi yllättää — näin nainen oikeasti masturboi. Älä tee tätä virhettä — pilaa kumppanin nautinnon.

Entistä parempaa suuseksiä — naisen saa nauttimaan helpon kikan avulla. Tämä harjoitus voi auttaa — vie vain pari minuuttia aikaasi "Maadoitusharjoitus" vie vain muutaman minuutin aikaasi. Kuolleen vaginan syndroomalla viitatataan alapään tunnottomuuteen. Miehet vastaavat Juttusarjassa miehet vastaavat joka viikko lukijoiden kysymyksiin liittyen seksiin, ihmissuhteisiin ja muuhun elämään!

Saatat kärsiä hyposeksuaalisuudesta Hyposeksuaalisuus ei tarkoita samaa kuin aseksuaalisuus. Supermutsi vastaa Mitä tehdä, jos mies ei osallistu kotitöihin? Kysy miehiltä Miehet Miksi mies hiplaa itseään katsoessaan televisiota? Miehet vastaavat Vaimo ihmettelee, miksi mies hipelöi omaa penistään, kun katsoo televisiota. Kysy miehiltä Miehet Mihin epäkohtiin naisessa miehet kiinnittävät seksin aikana huomiota?

Kysy naisilta Pettäminen Luottaisitko mieheen, joka on pettänyt, mutta haluaa muuttaa tapansa? Naiset vastaavat Juttusarjassa naiset vastaavat joka viikko lukijoiden kysymyksiin seksiin, ihmissuhteisiin ja muuhun elämään liittyen! Tässä artik­ke­lis­sa en pyri argu­men­toi­maan, mikä laki olisi tehokkain torjumaan ihmis­kaup­paa ja sää­te­le­mään laillista sek­si­työ­tä. Sen sijaan toivon, että kent­tä­tut­ki­muk­se­ni voi auttaa ymmär­tä­mään, miksi sek­si­työ­läis­ten äänten kuu­le­mi­nen ja sisäl­lyt­tä­mi­nen on niin tärkeää poliit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ja kuinka ant­ro­po­lo­gi­nen tutkimus antaa tilaa sek­si­työ­tä tekeville.

Astun hämärään huo­nee­seen, jonka keskellä joukko naisia kes­kus­te­lee kiivaasti savukkeet suussa. Ikkunasta häämöttää Buenos Airesin kan­ta­kau­pun­ki. Tunnistan nah­kai­ses­sa noja­tuo­lis­sa istuvan Georgina Orellanon. Matriarkaaliselta val­tais­tui­mel­taan Georgina nyökkää minulle hyväk­sy­väs­ti. Georginan vahvasti meikatut kasvot ovat tuttu näky Argentiinan mediassa. Hän on Ammar -nimisen järjestön karis­maat­ti­nen puheen­joh­ta­ja ja sek­si­työn­te­ki­jä.

Ammar on lyhenne sanoista La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina , Argentiinan nais­puo­lis­ten sek­si­työn­te­ki­jöi­den ammat­tiyh­dis­tys. Vuonna perus­tet­tu Ammar on noussut viime vuosien aikana useasti jul­ki­suu­teen.

Vuonna yhdistys esitti laki­uu­dis­tuk­sen Regulación del Trabajo Sexual Autónomo lain­sää­dän­tö auto­no­mi­seen seksityön har­joit­ta­mi­seen Argentiinan hal­li­tuk­sel­le. Vaikka seksin myyminen ja ostaminen on Argentiinassa laillista, sek­si­työn­te­ki­jät ovat täysin vailla oikeuksia. Argentiina on har­vi­nai­nen valtio Latinalaisessa Amerikassa.

Maassa toimii Suomen kaltainen sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä, obra social. Mutta koska Argentiinan valtio ei viral­li­ses­ti tunnista Ammaria, yhdis­tyk­sen jäsenet jäävät sosi­aa­li­tur­van ulko­puo­lel­le.

Kun sek­si­työn­te­ki­jä ei voi maksaa veroa tulois­taan, ei hänelle kerry myöskään eläkettä, eikä hän ole oikeu­tet­tu äitiys­päi­vä­ra­haan tai työt­tö­myys­tur­vaan. Sosiaalisten oikeuk­sien tur­vaa­mi­sen lisäksi Ammar haluaa mää­ri­tel­lä uudelleen, kuka on ihmis­kau­pan uhri ja kuka sek­si­työn­te­ki­jä. Tällä hetkellä Argentiinan laki mää­rit­te­lee ihmis­kau­pan uhrin niin suur­piir­tei­ses­ti, että myös omaeh­toi­nen, täysi-ikäinen sek­si­työn­te­ki­jä voidaan lukea sek­su­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön uhriksi.

Käytännössä tämä tar­koit­taa poliisin ja valtion har­joit­ta­maa ins­ti­tu­tio­naa­lis­ta väki­val­taa sek­si­työn­te­ki­jöi­tä kohtaan. Poliisi on mie­li­val­tai­ses­ti pidät­tä­nyt uhriksi epäiltyjä sek­si­työn­te­ki­jöi­tä, taka­va­ri­koi­nut heidän omai­suut­taan, pidät­tä­nyt heiltä ansaitut tulot ja ratsannut heidän asun­to­jaan.

Georginan lisäksi Carusson toi­mis­tos­sa istuu kolme Ammariin kuuluvaa sek­si­työn­te­ki­jää. Välillä huo­nee­seen ilmaantuu kongres­sin edustajia, kaikki Carussoa lukuun ottamatta miehiä. Mutta tällä kertaa vain naisilla on puheen­vuo­ro. Olen tavannut minis­te­riös­sä istuvan Carusson edel­tä­vä­nä päivänä Argentiinan kongres­sin val­ta­kun­nal­li­ses­sa kokouk­ses­sa, jonka aiheena oli aiemmin mainittu lakie­si­tys.

Tänään tunnelma on vapau­tu­neem­pi. Keskustelu liukuu sujuvasti poli­tii­kan ja naisten hen­ki­lö­koh­tais­ten asioiden välillä. Aluksi puidaan eilistä kokousta, sitten puhutaan perjantai-illan työ­vuo­ros­ta, yhteis­kun­nan luok­kae­rois­ta, lapsista, femi­nis­mis­tä ja seksistä. Joku muis­tut­taa seu­raa­val­la viikolla pidet­tä­väs­tä mie­le­no­soi­tuk­ses­ta. Pitkän poliit­ti­sen uran tehnyt Carusso muistelee, miten mie­le­no­soi­tuk­sia jär­jes­tet­tiin luvun Argentiinassa.

Vaikka mie­le­nil­mauk­sia voidaan vapaasti esittää, ovat vuo­si­kym­me­niä kestäneen dik­ta­tuu­rin jäljet yhä vahvasti läsnä. Sen itsevalta on yksi dik­ta­tuu­rin likai­sim­mis­ta perin­nöis­tä.

Siksi pelkkä kongres­sis­sa istuminen ei riitä. Tangon maassa asioista on pidettävä meteliä. Ja sitä Ammar on tehnyt. Yhdistys on orga­ni­soi­nut lukuisia kek­se­liäi­tä mie­le­no­soi­tuk­sia, maalannut graf­fi­te­ja San Telmon kau­pun­gin­osas­sa ja jakanut muuten täysin ole­ma­ton­ta sek­si­va­lis­tus­ta Argentiinassa.

Meteli on kuultu ja nähty. Siksi Georgina on vaki­tui­nen kasvo Argentiinan tele­vi­sios­sa ja leh­dis­tös­sä — ker­to­mas­sa aina uudelleen, miksi sek­si­työ­läis­ten oikeudet ovat tärkeitä. Kun kes­kus­te­lu siirtyy takaisin lakie­si­tyk­sen pariin, rohkenen kysyä Georginalta mitä mieltä hän on Ruotsin mallin mukai­ses­ta rikos­lais­ta, joka kri­mi­na­li­soi seksin ostamisen. Toisiko tämä turvaa sek­si­työn­te­ki­jöil­le maassa, jossa naisen asema on yleisesti ottaen huono? Hän ei halua rangaista asiak­kai­taan.

Sen sijaan hän uskoo Ruotsin kaltaisen lain ajavan sek­si­kaup­paa entistä enemmän maan alle. Jo nyt seksin mai­nos­ta­mi­nen ja myyminen jul­ki­sil­la paikoilla on kielletty. Samalla tavoin he ovat laillista aborttia vastaan, mutta silti mat­kus­ta­vat ulko­mail­le tekemään abortteja, koska heillä on rahaa.

He eivät kestä sitä, että heidän miehensä ostavat meiltä, alaluokan naisilta, seksiä. Vaikka Georginan toteamus on kär­jis­tet­ty, se kuvaa pola­ri­soi­tu­nut­ta ilma­pii­riä hyvin.

0 thoughts on “Prostituutio suomessa laki nainen itsetyydyttää

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *